ANBI Status

Voor meer informatie over de ANBI status van de
Gereformeerde Kerk ’s-Gravenhage-Oost kunt u kijken op de op de website van PKN Den Haag Oost:

Daarnaast zijn er twee stichtingen van belang:

Op deze pagina vind u van beide stichtingen de eerste uitgangspunten.

Stichting Vrienden van de Pax Christikerk

De Stichting, opgericht in juni 1999, heeft als statutair doel de instandhouding van de Pax Christikerk en van de kerkelijke gemeente rondom de Pax Christikerk. De voor dat doel benodigde middelen worden verkregen uit giften, daaronder mede begrepen erfstellingen en legaten. Aan het bestaan en de doelstelling van de Stichting wordt onder meer in het kerkblad bekendheid gegeven.

Beleidsplan

In het beleidsplan is vastgelegd dat de beschikbare middelen niet bedoeld zijn om algemene tekorten van de Kerk op te vangen. Criterium is of het voortbestaan van kerk en/of gemeente in het geding is. Indien dat het geval is en bovendien niet op andere wijze in de noden kan worden voorzien, beoordeelt het Stichtingsbestuur of voor toekenning van een bijdrage grond en ruimte bestaat.

De Stichting heeft vanaf 2004 de financiële administratie van het Project Missionaire Gemeenteopbouw (PMGO) van de Pax Christikerk –beter bekend als de Openkerk– tijdelijk voor haar rekening genomen. Hieraan komt in 2013 een einde. Deze taak wordt overgenomen door de “Stichting ter ondersteuning van de activiteiten van de Openkerk”. Verwezen zij naar de informatie elders op deze webpagina.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende bestuursleden:

C.D. Frieser (voorzitter)
C. Oostendorp – van der Weij (secretaris/penningmeester)
J. Hinsbeeck (bestuurslid)

Contactgegevens en fiscaalnummer

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel
De Stichting is hier ingeschreven onder nummer 27180932

IBAN-rekeningnummer
NL47 INGB 0004 5092 86 t.n.v. Stichting Vrienden van de Pax Christikerk.

Giften zijn aftrekbaar voor de belastingen

Financiële verantwoording

Balans per31-12-201831-12-201731-12-2016
Betaalrekening€ 114,33€ 117,87€ 67,84
Spaarrekening€ 69.008,16€ 70.726,07€ 72.271,43
Debiteuren€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Totaal activa€ 69.122,49€ 70.843,94€ 72.339,27
Eigen vermogen€ 69.122,49€ 70.843,94€ 72.339,27
Crediteuren€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Totaal passiva€ 69.122,49€ 70.843,94€ 72.339,27
Exploitatie over201820172016
Donaties€ 100,00 € 100,00€ 0,00
Rente€ 82,09€ 302,64€ 600,07
Totaal baten€ 182,09€ 402,64€ 600,07
Kosten betalingsverkeer€ 103,54€ 99,97€ 99,60
Bijdrage Wijkkas€ 1.800,00 € 1.800,00 € 0,00
Totaal lasten€ 1.903,54€ 1.899,97€ 99,60
Exploitatieresultaat-€ 1.721,45-€ 1.497,33€ 500,47

Stichting ter Ondersteuning van de Activiteiten van de Openkerk

Statutaire doelomschrijving en fondsenwerving

De stichting heeft als doel het (financieel) ondersteunen en bevorderen van alle activiteiten van de Openkerk voor zover dit past binnen het beleidsplan en de doelstellingen van de Openkerk. De voor dat doel benodigde middelen worden verkregen uit giften, daaronder mede begrepen erfstellingen en legaten.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende bestuursleden:

E. Kemink (voorzitter)
T.H. de Jong (secretaris en penningmeester)

Contactgegevens en fiscaalnummer

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel
De Stichting is hier ingeschreven onder nummer 59263695

IBAN-rekeningnummer
NL65 TRIO 0197 7774 06 t.n.v. stichting ondersteuning Openkerk

Deze giften zijn aftrekbaarheid van de belasting

Financiële verantwoording

Informatie met betrekking tot de financiële verantwoording volgt nadat het jaarverslag is vastgesteld.