De gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland zijn door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Voor meer informatie over de ANBI status van de Pax Christikerk kunt u kijken op de website van PKN Den Haag Oost:

Daarnaast is de “Stichting Vrienden van de Pax Christikerk” van belang. Op deze pagina vind daarvan u de eerste uitgangspunten.

ANBI status

Naam instelling:
GEREFORMEERDE KERK TE S-GRAVENHAGE-OOST

RSIN (fiscaal nummer):
2711722

Nalaten

dichtbij huis, dichtbij uw hart

Als Pax Christikerk beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Dat geloof mogen wij op onze beurt weer doorgeven aan volgende generaties. Geven voor de kerk van morgen. Dat kan onder meer door de kerk als begunstigde op te nemen in uw testament. In een testament kunt u vastleggen dat u naast kinderen, familie of vrienden ook de kerk laat delen in wat u zelf mocht ontvangen. Met uw nalatenschap draagt u bij aan een kerk die ook in de toekomst een levendige gemeenschap vormt die diaconaal en missionair aanwezig is in de directe omgeving en in de wereld. Wat u nalaat krijgt zo een bestemming dichtbij huis en dichtbij uw hart.

Omschrijving begunstigde

Gereformeerde Kerk ’s-Gravenhage-Oost, kantoorhoudende te Vlamenburg 2, 2591 AS Den Haag,
ten behoeve van de Pax Christikerk

Stichting Vrienden van de Pax Christikerk

De Stichting, opgericht in juni 1999, heeft als statutair doel de instandhouding van de Pax Christikerk en van de kerkelijke gemeente rondom de Pax Christikerk. De voor dat doel benodigde middelen worden verkregen uit giften, daaronder mede begrepen erfstellingen en legaten. Aan het bestaan en de doelstelling van de Stichting wordt onder meer in het kerkblad bekendheid gegeven.

Beleidsplan
In het beleidsplan is vastgelegd dat de beschikbare middelen niet bedoeld zijn om algemene tekorten van de Kerk op te vangen. Criterium is of het voortbestaan van kerk en/of gemeente in het geding is. Indien dat het geval is en bovendien niet op andere wijze in de noden kan worden voorzien, beoordeelt het Stichtingsbestuur of voor toekenning van een bijdrage grond en ruimte bestaat.

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende bestuursleden:

C.D. Frieser (voorzitter)
C. Oostendorp – van der Weij (secretaris/penningmeester)
J. Hinsbeeck (bestuurslid)

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel
KvK nummer: 27180932
RSIN: 816175391

IBAN-rekeningnummer
NL47 INGB 0004 5092 86 t.n.v. Stichting Vrienden van de Pax Christikerk.

Giften zijn aftrekbaar voor de belastingen.

Financiële verantwoording

Balans31-12-202331-12-202231-12-2021
Betaalrekening€ 258,52€ 384,68€ 443,77
Spaarrekening€ 134.642,38€ 133.661,83€ 133.802,33
Debiteuren€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Totaal activa€ 134.900,90€ 134.046,51€ 134.246,10
Eigen vermogen€ 134.900,90€ 134.046,51€ 134.246,10
Crediteuren€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Totaal passiva€ 134.900,90€ 134.046,51€ 134.246,10
Exploitatie202320222021
Donaties€ 100,00€ 100,00€ 405,00
Rente€ 980,55€ 0,00€ 0,00
Totaal baten€ 1.080,55€ 100,00€ 405,00
Kosten betalingsverkeer€ 226,16€ 159,09€ 105,08
Rente€ 0,00€ 140,50€ 70,94
Totaal lasten€ 226,16€ 299,59€ 176,02
Resultaat€ 854,39-€ 199,59€ 228,98