ANBI Status

Voor meer informatie over de ANBI status van de
Gereformeerde Kerk ’s-Gravenhage-Oost kunt u kijken op de op de website van PKN Den Haag Oost:

Daarnaast is de “Stichting Vrienden van de Pax Christikerk” van belang. Op deze pagina vind daarvan u de eerste uitgangspunten.

Stichting Vrienden van de Pax Christikerk

De Stichting, opgericht in juni 1999, heeft als statutair doel de instandhouding van de Pax Christikerk en van de kerkelijke gemeente rondom de Pax Christikerk. De voor dat doel benodigde middelen worden verkregen uit giften, daaronder mede begrepen erfstellingen en legaten. Aan het bestaan en de doelstelling van de Stichting wordt onder meer in het kerkblad bekendheid gegeven.

Beleidsplan

In het beleidsplan is vastgelegd dat de beschikbare middelen niet bedoeld zijn om algemene tekorten van de Kerk op te vangen. Criterium is of het voortbestaan van kerk en/of gemeente in het geding is. Indien dat het geval is en bovendien niet op andere wijze in de noden kan worden voorzien, beoordeelt het Stichtingsbestuur of voor toekenning van een bijdrage grond en ruimte bestaat.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende bestuursleden:

C.D. Frieser (voorzitter)
C. Oostendorp – van der Weij (secretaris/penningmeester)
J. Hinsbeeck (bestuurslid)

Contactgegevens en fiscaalnummer

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel
KvK nummer: 27180932
RSIN: 816175391

IBAN-rekeningnummer
NL47 INGB 0004 5092 86 t.n.v. Stichting Vrienden van de Pax Christikerk.

Giften zijn aftrekbaar voor de belastingen

Financiële verantwoording

Balans per31-12-202231-12-202131-12-2020
Betaalrekening€ 384,68€ 443,77€ 143,85
Spaarrekening€ 133.661,83€ 133.802,33€ 133.873,27
Debiteuren€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Totaal activa€ 134.046,51€ 134.246,10€ 134.017,12
Eigen vermogen€ 134.046,51€ 134.246,10€ 134.017,12
Crediteuren€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Totaal passiva€ 134.046,51€ 134.246,10€ 134.017,12
Exploitatie over202220212020
Donaties€ 100,00€ 405,00€ 300,00
Rente€ 0,00€ 0,00€ 30,04
Legaat€ 0,00€ 0,00€ 76.134,65
Totaal baten€ 100,00€ 405,00€ 76.464,69
Kosten betalingsverkeer€ 159,09€ 105,08€ 105,94
Rente€ 140,50€ 70,94€ 0,00
Bijdrage Wijkkas€ 0,00€ 0,00€ 375,00
Totaal lasten€ 299,59€ 176,02€ 480,94
Exploitatieresultaat-€ 199,59€ 228,98€ 75.983,75